Detetectiu Particular

Detectiu Per a Particulars

INFIDELITAT EN LA PARELLA

La infidelitat és, sens dubte, un dels actes que poden fer també amb més força una relació de parella, ja que amb ella es trenquen dos dels pilars fonamentals de tota relació: la confiança mútua i la lleialtat.

En aquest àmbit aportem les proves suficients perquè el nostre client surti de dubtes i inquietuds i així pugui prendre la decisió més encertada.  

CONTROL DE FILLS

És important que els progenitors coneguin bé la situació dels seus fills per prendre decisions que els poden afectar en l'adolescència.

En aquest àmbit els nostres serveis se centren en els aspectes següents:

  • Baix rendiment acadèmic
  • Comportaments socials anormals
  • Companyies no desitjables
  • Conductes dubtoses (consum de drogues, vicis i dependències)

INVESTIGACIONS EN L' ÀMBIT DELS FILLS I CUSTÒDIES

Verificacions de custòdies i règim de visites

Després d' una separació poden sorgir anomalies que afectin la custòdia del menor o el règim de visites. En aquest àmbit l' actuació del detectiu se centra a constatar aquestes anomalies mitjançant un informe amb proves fotogràfiques.

Modificació de pensions

Quan es produeix un canvi substancial de les circumstàncies personals o econòmiques d' un dels progenitors cal tornar a revisar els acords de separació o de divorci. La modificació de les pensions es demana amb els propòsits següents:

  • Descens dels ingressos (pèrdua de treball, nous deutes...)
  • Augment de despeses per noves necessitats dels fills (canvi de cicle formatiu, canvi d'escola pública a privada, estudis a l'estranger, màsters...)
  • Naixement de nous fills
  • Augment dels ingressos o modificació de circumstàncies de l' altre progenitor.
  • Canvis en la custòdia (quan es passa de custòdia compartida a exclusiva o de custòdia exclusiva a compartida)
  • Reclamacions d' impagaments de pensions

És decisiva la nostra actuació quan es dóna el cas d'ingressos irregulars no declarats